Ти енд Джи Мебел ООД е бенефициент по договор BG16RFOP002-2.073-2438-C01

Ти енд Джи Мебел ООД е бенефициент по договор BG16RFOP002-2.073-2438-C01

Category : Uncategorized

Ти енд Джи Мебел ООД е бенефициент по договор BG16RFOP002-2.073-2438-C01. С получената подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, която се изразяваше в получаване на безвъзмездно финансиране от Европейският съюз чрез ЕФРР и ОПИК 2020, беше преодолян недостига на ликвидни средства, настъпил в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, които средства бяха изразходвани за покриване на разходи, които напълно отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, извършени бяха законосъобразно и не противоречат на правилата, описани в Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и Съвета, Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г., както и всички други законови и подзаконови нормативни актове от приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство.


Leave a Reply